PLC MITSUBISHI

Mã sản phẩm: MITSU01

PLC MITSUBISHI

LIÊN HỆ MUA HÀNG
Mr.Trương Minh Trí
Điện thoại: 0906 564 000
Zalo: 0906 564 000

Ms. Nguyễn Hồng Trinh
Điện thoại: 09 8968 2232
Zalo: 09 3417 4371
PLC Mitsubishi các DòngFX1N-5DM

FX-10DM-E

FX1N-422-BD

FX1N-485-BD

FX1N-232-BD

FX1N-4EX-BD

FX1N-2EYT-BD

FX1N-2AD-BD

FX1N-1DA-BD

FX1N-8AV-BD

FX1N-CNV-BD

FX1N-14MR-ES/UL

FX1N-14MT-ESS/UL

FX1N-24MR-ES/UL

FX1N-24MT-ESS/UL

FX1N-40MR-ES/UL

FX1N-40MT-ESS/UL

FX1N-60MR-ES/UL

FX1N-60MT-ESS/UL

FX1N-14MR-DS

FX1N-14MT-DSS

FX1N-40MT-DSS

FX1N-24MR-DS

FX1N-24MT-DSS

FX1N-40MR-DS

FX1N-14MR-001,

FX1N-14MT-001,

FX1N-24MR-001,

FX1N-24MT-001,

FX1N-40MR-001,

FX1N-40MT-001,

FX1N-60MT-001,

FX1N-60MR-001

FX1N-60MR-DS

FX1N-60MT-DSS

FX1N-4EX-BD

FX1N-CNV-BD

FX1N-EEPROM-8L

X0N-232ADP

FX0N-485ADP

FX0N-8EX-UA1/UL

FX0N-8EX-ES/UL

 FX0N-8EYT-ESS/UL

FX0N-8ER-ES/UL

FX0N-8EYR-ES/UL

FX0N-16EYT-ESS/UL

FX0N-16EX-ES/UL

FX0N-16EYR-ES/UL

FX0N-32NT-DP

FX2N-2DA

FX2-2DA

FX2N-4DA

FX2N-4AD

FX2NC-232ADP

FX2NC-485ADP

FX2N-4AD-PT

FX2N-4AD-TC

FX2N-8AD

FX2N-2LC

FX2N-16LNK-M

FX2N-32ASI-M

FX2N-16CCL-M

FX2N-32CCL

FX2N-48ER-UA1/UL

FX2N-16EX-ES/UL

FX2N-16EYT-ESS/UL

FX2N-16EYR-ES/UL

FX2N-32ET-ESS/UL

FX2N-48ER-ES/UL

FX2N-48ET-ESS/UL

FX2N-128MR-001,

FX2N-128MR-ES/UL,

FX2N-128MT-001,

FX2N-128MT-ESS/UL.

FX2N-16MR-001,

FX2N-48MR-ES/UL,

FX2N-48MT-001,

FX2N-32MT-ESS/UL,

FX2N-32MR-ES/UL,

FX2N-32MR-001,

FX2N-16MT-ESS/UL,

X2N-16MT-001,

FX2N-48MT-ESS/UL,

FX2N-64MR-001,

FX2N-32MT-001,

FX2N-64MR-ES/UL

FX2N-64MT-001

FX2N-16MR-ES/UL

FX2N-48MR-001

FX2N-64MT-ESS/UL

FX2N-80MR-001

FX2N-80MR-ES/UL

FX2N-80MT-001

FX2N-80MT-ESS/UL

FX1S-10MR-ES/UL

FX1S-14MR-ES/UL

FX1S-20MR-ES/UL

FX1S-30MR-ES/UL

FX1S-10MR-DS

FX1S-30MR-DS

FX1S-14MR-DS

FX1S-20MR-DS

FX1S-10MT-ESS/UL

FX1S-14MT-ESS/UL

FX1S-20MT-ESS/UL

FX1S-30MT-ESS/UL

FX1S-10MT-DSS

FX1S-14MT-DSS

FX1S-20MT-DSS

FX1S-30MT-DSS

FX1S-10MR-001

FX1S-10MT-001

FX1S-14MR-001

FX1S-14MT-001

FX1S-20MR-001

FX1S-20MT-001

FX1S-30MR-001

FX1S-30MT-001FX1N60MT

FX2N 32MR

FX2N 4AD

A6CON1

A1SY10

FX1N24 MR

FX2N 48MR

FX2N 4DA

A62P

A1SH-CPU

FX1N60MR

FX2N 64MR

FX1N 1DA-BD

A2ACPU-S1

A1S62DA

FX2N-232-BD

FX2N 80MR

FX2N 80MR

AX11

A1S64AD

FX1S20MT

FX2N 32MR-D

FX1N24MT-D

A1SY10

AJ65BI B1-16DT

FX2N-128MR-ES

MR-BAT A6BAT

A1S61PN

A1SY81

A1SY10-13L300

FX2N-8EYR-ES/US

FX2N-16EX

A1S62PN

A1SX81

A1SJ71UC 24-R2

FX2N-16EYR-ES/US

FX1N40MR-ES/US

A1S63P

A1SY80

AX51C

FX2N-485-BD

FX1S-14MR-ES/US

A1SD75M2

A1SX80

AX016EYR-ES

FX1N 1DA-BD

FR-PA02

A1SD75M3

AY22

A1SC 12B

FX2N8EX/ES-US

FR-A7AX

A1SX41

A62DA

A61P 13L201

FX20P-E-SEJO

FX3U-16MT

A1SY42

AJ65 SBT B1

A1SY80

FX2N-CNV-1F

FX3G-24MR

A1SY42P

A1SY80

FX2N48ER

FX3G-30MR

A2SHCPU

A1SX40

FX2N-4DA

FX3G-40MR

A2USHCPU-S1

A1S38

FX2N-2DA

FX3G-60MR

A1S38B

AY13

FX2N32MR ES/US

FX-20P-E-SETO

A1S55B

AX0N-8EYR-ES

FX2N 80MT

FX1N 8AV-BD

A1SJ HCPV

A1SY81

FX1S20MR ES/US

FX2N-32MR-D

A1SC12B

A1SJH-CPUFX3G-14MR/ES-A

FX3U-16MR/ES-A

FX2N-32ER-ES/UL

FX2NC-16EX

FX3U-4AD-PNK-ADP

FX3G-14MT/ES-A

FX3U-16MT/ES-A

FX2N-32ET-ESS/UL

FX2NC-16EX-T

FX3U-4AD-PTW-ADP

FX3G-14MT/ESS

FX3U-16MT/ESS

FX2N-32ER

FX2NC-16EX-DS

FX3U-4AD-TC-ADP

FX3G-14MR/DS

FX3U-16MR/DS

FX2N-32ES

FX2NC-16EX-T-DS

FX3U-3A-ADP

FX3G-14MT/DS

FX3U-16MT/DS

FX2N-32ET

FX2NC-32EX

FX3U-232ADP-MB

FX3G-14MT/DSS

FX3U-16MT/DSS

FX2N-48ER-ES/UL

FX2NC-32EX-DS

FX3U-485ADP-MB

FX3G-24MR/ES-A

FX3U-32MR/ES-A

FX2N-48ET-ESS/UL

FX2NC-16EYT

FX3U-7DM

FX3G-24MT/ES-A

FX3U-32MT/ES-A

FX2N-48ER

FX2NC-16EYR-T

FX3U-7DM-HLD

FX3G-24MT/ESS

FX3U-32MT/ESS

FX2N-48ES

FX2NC-16EYT-DSS

FX3U-FLROM-16

FX3G-24MR/DS

FX3U-32MR/DS

FX2N-48ET

FX2NC-16EYR-T-DS

FX3U-FLROM-64

FX3G-24MT/DS

FX3U-32MT/DS

FX2N-48ER-UA1/UL

FX2NC-32EYT

FX3U-FLROM-64L

FX3G-24MT/DSS

FX3U-32MT/DSS

FX2N-48ER-DS

FX2NC-32EYT-DSS

FX2C-16SW-C

FX3G-40MR/ES-A

FX3U-48MR/ES-A

FX2N-48ET-DSS

FX2NC-64ET

FX2NC-CNV-IF

FX3G-40MT/ES-A

FX3U-48MT/ES-A

FX2N-48ER-D

FX3U-1PSU-5V

FX3G-5DM

FX3G-40MT/ESS

FX3U-48MT/ESS

FX2N-48ET-D

FX3UC-1PS-5V

FX3G-EEPROM-32L

FX3G-40MR/DS

FX3U-48MR/DS

FX2N-8EX-UA1/UL

FX2N-20PSU

FX3U-32BL

FX3G-40MT/DS

FX3U-48MT/DS

FX2N-8EX

FX3U-232-BD

FX2N-CNV-BC

FX3G-40MT/DSS

FX3U-48MT/DSS

FX2N-8ER

FX3U-485-BD

FX3G-60MR/ES-A

FX3U-64MR/ES-A

FX2N-8ER-ES/UL

FX3U-485-BD-2

FX3G-60MT/ES-A

FX3U-64MT/ES-A

FX2N-8EX-ES/UL

FX3U-422-BD

FX3G-60MT/ESS

FX3U-64MT/ESS

FX2N-16EX-ES/UL

FX3U-USB-BD

FX3G-60MR/DS

FX3U-64MR/DS

FX2N-16EX

FX3U-CNV-BD

FX3G-60MT/DS

FX3U-64MT/DS

FX2N-16EX-C

FX3G-232-BD

FX3G-60MT/DSS

FX3U-64MT/DSS

FX2N-16EXL-C

FX3G-422-BD

FX3UC-32MT-LT

FX3U-80MR/ES-A

FX2N-8EYR

FX3G-485-BD

FX3UC-32MT-LT-2

FX3U-80MT/ES-A

FX2N-8EYR-ES/UL

FX3G-1DA-BD

FX3UC-16MT/D

FX3U-80MT/ESS

FX2N-8EYT

FX3G-2AD-BD

FX3UC-16MT/DSS

FX3U-80MR/DS

FX2N-8EYT-H

FX3G-8AVQ-BD

FX3UC-32MT/D

FX3U-80MT/DS

FX2N-8EYT-ESS/UL

FX3U-4HSX-ADP

FX3UC-32MT/DSS

FX3U-80MT/DSS

FX2N-16EYR

FX3U-2HSY-ADP

FX3UC-64MT/D

FX3U-128MR/ES-A

FX2N-16EYR-ES/UL

FX3U-CF-ADP

FX3UC-64MT/DSS

FX3U-128MT/ES-A

FX2N-16EYT-ESS/UL

FX3G-CNV-ADP

FX3UC-96MT/D

FX3U-128MT/ESS

FX2N-16EYT

FX3U-4AD-ADP

FX3UC-96MT/DSS

FX2N-16EYT-C

FX3U-4DA-ADP

FX2N-16EYS

FX3U-4AD-PT-ADPFX0N-30EC

FX3U-4AD

FX3U-16DT-SEY

FX-16E-TB

FX0N-65EC

FX3U-4DA

FX3U-20SSC-H

FX-32E-TB

FX2NC-100MPCB

FX2N-2AD

FX2N-1HC

FX-16EX-A1-TB

FX2NC-100BPCB

FX2N-2DA

FX3U-2HC

FX-16EYR-TB

FX2NC-100BPCB1

FX2N-4AD

FX2N-1PG-E

FX-16EYR-TB

FX0N-GM-65EC

FX2N-4DA

FX2N-10PG

FX-16EYT-TB

FX-422CAB0

FX2N-4AD-TC

FX2N-10GM

FX-16EYT-H-TB

F2-232CAB-1

FX2N-4AD-PT

FX2N-20GM

FX-16E-TB/UL

FX-20P-CAB0

FX2N-8AD

FX2N-1RM-E-SET

FX-32E-TB/UL

FX-16E-500CAB-S

FX2N-2LC

FX2N-232IF

FX-16EYR-ES-TB/UL

FX-16E-150CAB

FX2N-5A

FX2N-16LNK-M

FX-16EYT-ES-TB/UL

FX-16E-300CAB

FX3U-4LC

FX3U-ENET-L

FX-16EYT-ESS-TB/UL

FX-16E-500CAB

FX0N-3A

FX2N-32ASI-M

FX-16EYS-ES-TB

FX-32E-150CAB

FX2N-16CCL-M

FX3UC-4AD

FX2C-16SW-TB

FX-32E-300CAB

FX2N-32CCL

FX2NC-4AD

FX-32E-500CAB

FX3U-64CCL

FX2NC-4DA

FX-16E-150CAB-R

FX2N-64CL-M

FX2NC-1HC

FX-16E-300CAB-R

FX-232AWC-H

FX-16E-500CAB-R

FX-USB-AW

FX-A32E-150CAB

FX-30P

FX-A32E-300CAB

GT09-C30USB-5P

FX-A32E-500CAB

Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ Kinh doanh 1
Nguyễn Hồng Trinh (Ms)
Phone: 09 8968 2232
Zalo: 09 3417 4371
Call 09 8968 2232
Zalo 09 8968 2232
Facebook Messenger 09 8968 2232
Viber 09 8968 2232
Hỗ trợ Kinh doanh 2
Trương Minh Trí
Phone: 0906 564 000
Zalo: 0906 564 000
Call 090656
Zalo 090656
Facebook Messenger 090656
Viber 090656
Bản đồ đường đi
Bản đồ đường đi đến công ty Sao Việt
Visitors
8,336
Online
30

LIVE SUPPORTCHAT FACEBOOK